NICOLINE KOCH BRONZE SCULPTURE

Danish and English:

NICOLINE KOCH BRONZESKULPTUR

En 2,20 meter høj bronze skulptur skabt af den århusianske kunstner Liné Ringtved Thordarson, Skulptør, Bachelor of Fine Art, med speciale i skulptur, blev i sommeren 2022 placeret i strædet ved Nicolinehus, Aarhus Ø.

Nicoline Koch er desuden lavet i en miniature model, 37 cm. høj, i forskellige patineringer (farver) som kan erhverves for 19.000 DKK. Det er også muligt at erhverve skulpturen i andre størrelser.

Kontakt venligst Liné på mobil 29 66 47 09 eller på e-mail line.thor@hotmail.com for yderligere oplysninger.

Skulpturen, der er navngivet ’Nicoline’, er skabt efter Nicoline Koch, som i sin tid overtog den private Kochs Skole, der i dag har til huse på nærliggende Trøjborg. Nicoline Koch, der overtog skolen for mere end 100 år siden, i 1916, og ledte den frem til sin død i 1932, var en rank, statelig dame med en dynamisk og stærk kraft for en kvinde af den tid.

`Det er den stærke personlighed, jeg har forsøgt at genskabe i hendes holdning i skulpturen og tiden er udtrykt gennem hendes påklædning. Jeg ønsker, at man i mine skulpturer kan mærke den person, der er forvandlet til form, for hver skulptur har sin egen historie om livet og mennesket. Mine skulpturer er følelser udtrykt i form. Det er vigtigt for mig at Nicoline Koch bare skal stå og hvile i sig selv og udstråle den styrke, men også den ro, som jeg fornemmer i hende`.

Nicoline er støbt i Italien hos italienske Adolfo Agolini, der er ejer af støberiet Mariani, og er en af de bedste støbere i verden. Støberiet, der ligger i den lille italienske by Pietrasanta, berømmet for sin produktion af skulpturer, er gået i arv gennem flere generationer og er garant for det perfekte håndværk. Byen har i mange år været et mekka for kunstnere og mange andre danske skulptører, herunder Prins Henrik, har taget turen til det italienske støberi.

’Det er en lang og meget omstændig proces at skabe en bronze skulptur, og der er mange mennesker ind over de forskellige processer i selve bronzestøbningen. Da jeg godt kan lide at være med i alle processerne, blev det også til to rejser til støberiet i Italien’.

Den 200 kg tunge bronze skulptur er bestilt af Martin Busk fra Bricks A/S, der ikke kun så kunstværket som en smuk skulptur for området, men en dedikation til Aarhus.

’Jeg har beundret Linés arbejde gennem længere tid, og så var det helt naturligt for mig at vælge en lokal kunstner,’ siger Martin Busk.

OM NICOLINE KOCH

Nicoline Koch

Nicoline Koch var af gammel præsteslægt. Hun blev uddannet på N. Zahles privatlærerindekursus. Nicoline rejste midt under Første Verdenskrig til Paris, for at videreuddanne sig i fransk. I 1916 blev hun skolebestyrerinde på N. Kochs skole. I 1920 tog de første elever mellemskoleeksamen og 1921 realeksamen. Eksamen ville give de unge piger mulighed for ansættelse i erhverv.

Som skoleleder havde Nicoline Koch udsyn, overblik og mod. I forhold til eleverne var Nicoline Koch en myndig skikkelse, der betonede gammeldags dyder som pligt, præcision og orden. Men hun var også en livlig og vittig fortæller, der i de små klasser underviste i religion og historie, i de store klasser i fransk.

Af ydre var Nicoline Koch en rank og statelig dame med et stærkt blik. Hun var en fremsynet og dynamisk skoleleder. Hendes pludselige død i 1932 efterlod skolen i en tilstand af rådvildhed og chok, som en “Borg uden Høvding”. Hun havde omdannet en højere pigeskole til en moderne realskole, som overlevede 1930’ernes krise, og som stadig er en af Århus’ store, progressive privatskoler.

NICOLINEHUS – LIV PÅ AARHUS Ø TIL HELE BYEN

Nicolinehus er hjertet af Aarhus Ø, der med sin puls skaber en tæt sammenhæng til midtbyen, så området bliver et attraktivt tilbud til alle Aarhusianere. Derudover har Nicolinehus byens bedste beliggenhed lige ud til den gamle lystbådehavn på den ene side og havnebadet på den anden.

Både arkitektonisk og materialemæssigt er Nicolinehus et kvalitetsbyggeri, der både rummer boliger for alle og erhverv. Hele stueetagen i den “terrasserende” bygningsstruktur åbner sig mod omverdenen med markedshal, cafèer, livsstilsbutikker, spisesteder og dagligvarebutikker. Det samme gør Nicolinehus` gårdhaver, der – inspireret af midtbyens gamle karréer – bliver rekreative åndehuller og grønne uderum.

Bricks A/S er bygherre på Nicolinehus www.bricks.dk

Nicolinehus er tegnet af AART Architects, mens projektets grønne områder er udformet af landskabsarkitekterne i Schønherr.

Projektet indeholder to karréer i varierende højde op til 17 etager. Mellem de to karréer findes Nicoline Kochs Plads, et stræde der skaber en diagonal passage mellem det nye havnebad og lystbådehavnen, og hvor den 2.20 meter høje bronze skulptur Nicoline Koch er placeret.  

Liné bor selv i Nicolinehus og har atelier på Sydhavnen i Kunstnerhuset, Kalkværksvej 11A, Aarhus C

English:

NICOLINE KOCH BRONZE SCULPTURE

A 2.20 meter high bronze sculpture created by the danish artist Liné Ringtved Thordarson, Sculptor, Bachelor of Fine Art, specialized in sculpture, was placed in the street at Nicolinehus, Aarhus Ø, in the summer of 2022.

Nicoline Koch is also made in a miniature model, 37 cm. high, in various patinations (colours) which can be purchased for DKK 19,000. It is also possible to acquire the sculpture in other sizes.

Please contact Liné on mobile 29 66 47 09 or on e-mail line.thor@hotmail.com for further information.

The sculpture, named ‘Nicoline’, was created after Nicoline Koch, who in her time took over the private Koch’s School, which today has its home in nearby Trøjborg. Nicoline Koch, who took over the school more than 100 years ago, in 1916, and led it until her death in 1932, was a tall, stately lady with a dynamic and strong force for a woman of that time.
‘It is the strong personality that I have tried to recreate in her attitude in the sculpture and the time is expressed through her clothing. I want in my sculptures that you can feel the person who is transformed into form, because each sculpture has its own story of life and man. My sculptures are emotions expressed in form. It is important to me that Nicoline Koch should just stand and rest in herself and radiate the strength, but also the calmness that I sense in her.’

Nicoline is cast in Italy by Italian Adolfo Agolini, owner of the foundry Mariani, and is one of the best casters in the world.
The foundry, located in the small Italian town, Pietrasanta. Pietrasanta is famous for its production of sculptures. The foundry has been handed down through several generations and guarantees perfect craftsmanship. The city has for many years been a mecca for artists and many other Danish sculptors, including Prince Henrik whom also have have made the trip to the Italian foundry.

‘It is a long and very long process to create a bronze sculpture, and there are many people involved in the various processes in the bronze casting itself. As I like to be involved in all the processes, it also resulted in two trips to the foundry in Italy’.

The 200 kg heavy bronze sculpture was commissioned by Martin Busk from Bricks A/S, who not only saw the artwork as a beautiful sculpture for the area, but a dedication to Aarhus.
‘I have admired Liné’s work for a long time, and so it was quite natural for me to choose a local artist,’ says Martin Busk.

ABOUT NICOLINE KOCH

Nicoline Koch was from an old priestly family. She was educated at N. Zahle’s private tutoring course. Nicoline traveled to Paris in the middle of the First World War to further her education in French. In 1916 she became Head Master at N. Koch’s school. In 1920, the first students took the middle school exam and in 1921 the real exam. The exam would give the young girls the opportunity to be employed.

As a school leader, Nicoline Koch had vision, overview and courage. In relation to the students, Nicoline Koch was an authoritative figure who emphasized old-fashioned virtues such as duty, precision and order. But she was also a lively and witty narrator who taught religion and history in the small classes and french in the elder classes.
On the outside, Nicoline Koch was a slender and stately lady with a strong gaze. She was a forward-looking and dynamic school leader. Her sudden death in 1932 left the school in a state of bewilderment and shock, like a “Castle without a Chief”. She had transformed the school and it is still one of Aarhus’ large, progressive private schools.

NICOLINEHUS – LIFE ON AARHUS ISLAND TO THE WHOLE CITY

Nicolinehus is the heart of Aarhus Ø, which with its pulse creates a close connection to the city centre, so that the area becomes an attractive offer for all citizens of Aarhus. In addition, Nicolinehus has the city’s best location right next to the old marina on one side and the harbor bath on the other.

Both architecturally and in terms of materials, Nicolinehus is a quality building that contains both housing for everyone and businesses. The entire ground floor of the “terracing” building structure opens up to the outside world with a market hall, cafés, lifestyle shops, restaurents and convenience stores. The same goes for Nicolinehus’ courtyards, which – inspired by the city centre’s old squares – become recreational breathing holes and green outdoor spaces.

Bricks A/S is the developer of Nicolinehus www.bricks.dk

Nicolinehus was designed by AART Architects, while the project’s green areas were designed by the landscape architects at Schønherr.

The project contains two blocks of varying heights up to 17 floors. Between the two squares is Nicoline Kochs Plads, a strait that creates a diagonal passage between the new harbor bath and the marina, and where the 2.20 meter high bronze sculpture of Nicoline Koch is located

Liné herself lives in Nicolinehus and has a studio at Sydhavnen in Kunstnerhuset, Kalkværksvej 11A, Aarhus C